01.01.1961

İbrahim ELMALI (1953-1961)

Ailesi ve Doğumu

İbrahim Bedrettin Elmalı, 1903 yılında Antalya’nın Elmalı ilçesinde Karyağdı mahallesinde dünyaya gelmiştir. Babası Rüştiye muallimi Ali Efendi, annesi Kardıçlı Ömer Efendi’nin kızı Naciye Hanım’dır. Sekiz yaşındayken annesini, on dört yaşındayken de babasını kaybetmiş, öksüz ve yetim olarak büyümüştür.

Tahsil Hayatı

İlk ve orta öğrenimini memleketi Elmalı’da tamamladıktan sonra yüksek tahsil için ulemadan Muhammed Hamdi Yazır’ın ve Sarılarlı Mustafa Efendi’nin desteğiyle 1916’da İstanbul’a gelerek Dârü’l-Hilâfeti’l-Aliyye Medresesi’ne başlamıştır. 1919’da bu medresenin ibtida-i hariç, 1923’te de ibtida-i dâhil kısmını bitirmiştir. Akabinde Dâru’l-Fünûn İlâhiyat Fakültesi’nde eğitimine devam etmiş ve 1928’de bu fakülteden mezun olmuştur. 1928 yılında mezun olduktan sonra Dâru’l-Fünûn Felsefe bölümüne devam etmişse de hastalanması sebebiyle mezuniyet sınavına girememiştir.

Hizmetleri

İbrahim Bedrettin Elmalı, resmî memuriyetinden önce ücretli olarak 13 Ekim 1927-7 Kasım 1931 tarihleri arasında İstanbul Hayderî Hüseyin Dede Camii ve Şirmet Çavuş Camii müezzinliği; 8 Kasım 1931-25 Haziran 1932’de İstanbul Sankt Georg Avusturya Lisesi ve Ticaret Okulu ilk kısım vekil Türkçe öğretmenliği; 24 Kasım 1932-30 Nisan 1934’de İstanbul Beyoğlu Bulgar Okulu vekil Türkçe ve Yurttaşlık Bilgisi öğretmenliği görevlerinde bulunmuştur. O yıllardaki uygulama gereği, 1934-1935 yıllarında birinci defa, 1942-1944 yıllarında da ikinci defa askerlik hizmetinde bulunmuştur. İlk askerlik görevinden sonra 2 Mayıs 1935-12 Aralık 1935 tarihleri arasında İstanbul Beyoğlu Bulgar Okulu’nda Türkçe ve Yurttaşlık Bilgisi öğretmenliğine devam etmiştir.

İbrahim Bedrettin Elmalı, İstanbul Müftülüğü’ndeki ilk resmî görevine 19 Aralık 1935’te Müftülük kâtibi olarak başlamıştır. Bu görevini, ikinci kez silâhaltına alındığı 28 Ağustos 1942 tarihine kadar sürdürmüştür. 28 Mart 1944’te terhis olduktan sonra İstanbul Müftülüğü’ndeki vazifesine tekrar başladıysa da kendi isteği üzerine 11 Mayıs 1944’te Vakıflar Umum Müdürlüğü’ne naklen tayin edilmiştir. 1944-1953 yılları arasında sırayla Vakıflar Genel Müdürlüğü, Vakıf Kayıtları Mümeyyizliği; Başvekâlet (Başbakanlık Devlet Arşivleri) Arşiv Memurluğu ve Çalışma Bakanlığı Mümeyyizliği görevlerinde bulunduktan sonra 30 Kasım 1953 tarihinde Üsküdar Müftülüğü’ne tayin edilmiş ve bu görevi sekiz yıl yürütmüştür.