T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

İstanbul Müftülüğü

24.11.2019

Başakşehir’de Sabah Namazı Buluşması Gerçekleştirildi

İstanbul Müftülüğü tarafından Başakşehir Merkez Camii’nde İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin MAŞALI’nın da katıldığı sabah namazı buluşması gerçekleştirildi.

24.11.2019 tarihinde Başakşehir Merkez Camiinde düzenlenen Sabah namazı buluşmasına katılan İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin MAŞALI, sabah namazının ardından yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Günümüz İslam dünyasının içinde bulunduğu parçalanmışlığın eşine benzerine tarihte az rastlanmıştır. Evet İslâm tarihinin belli dönemlerinde de krizler yaşanmış ve fikir ayrılıkları alabildiğine ileri boyutlara varmıştır. Peki İslam dünyası önceki krizlerden çıkmayı nasıl becermiştir? Hangi yaklaşım biçimini hâkim kılmak suretiyle bu fikri krizleri aşmayı başarabilmiştir? Bu soruya verilebilecek cevap kanaatimce şudur: Geçmişte vuku bulan krizler ne şekilsel dindarlığı öne çıkararak ne de bâtınî-gnostik yaklaşımlara sığınarak aşılabilmiştir. Yapılan şey ümmet arasındaki ihtilaf noktalarının etkisini hafife indiren ve ittifak noktalarını alabildiğine öne çıkaran bir yaklaşımın hâkim kılınması olmuştur. Sözgelimi hicrî V. asırda İslam dünyası dağılmış bir haldedir. Abbâsîler Büveyhoğullarının hâkimiyeti altına girmiştir.  Endülüs’te Emevî hâkimiyeti sona ermiş, şehirler barbarlar tarafından talan edilmiş, ülke parçalanmıştır. Bu tarihî süreçte dinî düşünceye teferruat kabilinden tartışmalar ve farazi meseleler hâkim olmuştur. İşte böyle bir süreçte İmâmü’l-Harameyn el-Cüveynî (ö. 478/1085), fikrî krizin üstesinden ancak dinin en üst ilkelerinin (makâsıdu’ş-şerîa) esas alınması, ittifak alanlarının öne çıkarılıp ihtilaf alanlarının da geri plana itilmesiyle gelineceğini görmüştür. Bu yöndeki düşüncelerini kaleme aldığı Ğıyâsü’l-Ümem fi’l-Tiyâsi’z-Zulem (karanlıkların esaretindeki ümmeti kurtarmak) isimli eserinde bu yönde önerilerde bulunmuştur. İslam âlimleri Moğol ve haçlı saldırılarının yaşandığı ileriki süreçlerdeki krizleri de yine dinin genel maksatlarını esas alan bir düşünce modelini hâkim kılmak, görüş ayrılıklarını asgari düzeye indirmek ve ittifak noktalarına vurgu yapmak suretiyle aşmaya çalışmışlardır. Günümüze geldiğimizde bugün Müslümanlar yine kapsamlı bir krizle ve bunun sebep olduğu fikri ve sosyal sorunlarla yüz yüzeler. Müslümanlar üzerindeki etkileri açısından bakıldığında günümüzde yaşanan krizin sadmesinin öncekilerden çok daha güçlü olduğu görülür. Şurası bir gerçek ki bu ümmetin selefi, dönemlerinin krizini nasıl ve ne ile aşmış iseler, halefleri de aynı şekilde aşacaklardır.”

İl Müftüsü MAŞALI gelinen bu noktada bugünün Müslümanları olarak atmamız gereken öncelikli adımları şu şekilde sıralayarak sözlerini tamamladı:

1. Teferruat kabilinden konuları tartışma konusu yapmayı bir tarafa koyarak dinin en temel ilkeleri esnasında birleşmek.

2. İhtilafa konu olan hususları değil ittifaka konu olan hususları öne çıkarmak

3. Dinî düşünceyi farazi meselelerle ve hurafeci söylemlerle meşgul etmemek, dinin şeklini değil özünü ve ruhunu öne çıkarmak.

4. Bireyin, toplumun ve âlemin ıslahına katkı sunacak ahlaki bir bakışı hâkim kılmaya çalışmak.”

Programa DİB Müşaviri Prof. Dr. Mustafa KARATAŞ, İl Müftü Yardımcısı Mustafa YAVUZ, Başakşehir Kaymakamı Uğur TURAN, Başakşehir İlçe Müftüsü Necdet ARMAN ve Arnavutköy İlçe Müftüsü Abdülkadir BOŞAL’ın yanı sıra binlerce kadın ve erkek cemaat katıldı.